Általános szerződési feltételek

A honlap használatának megkezdésével valamennyi igénybe vevő ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket.
A honlapot minden igénybe vevő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.
A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat Üzemeltető jelen oldalon közzéteszi és a változásra felhasználók figyelmét felhívja.

 1. Általános tudnivalók
  1. A weboldalon látható hirdetéseket a weboldalon hirdetők szerkesztik és állítják elő.
  2. A weboldal üzemeltetője egy webes szoftverrendszert biztosít, hogy a weboldal igénybe vevői hirdetést adhassanak fel és információkat (továbbiakban: tartalom) osszanak meg egymással.
  3. A weboldalon megjelenő tartalmak, az igénybe vevők véleményét tükröző írások, nem tükrözik az üzemeltető véleményét.
  4. A weboldalakon található tartalmak egészben vagy részben történő idézése, másodközlése TILOS!
  5. Az igénybe vevő által elhelyezett képeket üzemeltető jogosult elektronikus vízjellel ellátni.
  6. A weboldalt fejlesztette és üzemelteti: Amigo web design studio 
 2. Felelősség
  1. A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi igénybe vevő saját kockázata és felelőssége.
  2. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy üzemeltető nem felel a igénybe vevő, hirdető által rendelkezésre bocsátott vagy a honlapon elhelyezett adatokért, képekért, videókért, hirdetésekért, információkért stb. (továbbiakban: tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.
  3. Üzemeltető nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Üzemeltető azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.
  4. Üzemeltető a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, az adatok törléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.
  5. Az igénybe vevő, hirdető által elhelyezett vagy rendelkezésre bocsátott tartalmat Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, a tartalomért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalom Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és tartalom közzétevőjétől illetve rendelkezésre bocsátójától felmerült kárának megtérítését követelni.
  6. Az igénybe vevő,hirdető által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Hirdető tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Hirdető kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Üzemeltetőnél felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.
  7. A hirdetésekben látható fotókat és videókat a weboldal igénybe vevői, hirdetői töltik fel, így származásukat, és jogtisztaságukat nem tudjuk ellenőrizni.
   Ha nem jogtiszta fotót, videót vagy szöveget talál oldalunkon, és kéri ennek eltávolítását, akkor ezt a megfelelő igazoló dokumentumok másolatának eljuttatásával tudja megtenni.
  8. Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében az Üzemeltető kártérítési felelősségét kizárja.
  9. Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
  10. Üzemeltető nem ellenőrzi a weboldalra felkerülő tartalmakat sem tartalmi sem jogi szempontból. Minden a weboldalon megjelenő tartalomért a tartalom feltöltője felel.
  11. Az igénybe vevő felelős azért, hogy a weboldalra történő bejelentkezéshez szükséges e-mail címét és jelszavát biztonságban tartsa.
  12. Az igénybe vevő felelős minden olyan tevékenységért, amely saját tagi regisztrált neve, hirdetői neve alatt a weboldalon történik.
  13. Az igénybe vevő felelős minden tartalomért (fotó, videó, szöveg) amit a weboldalon megjelentet.
  14. A feltöltött tartalommal kapcsolatban az igénybe vevő, hirdető feljogosítja az Üzemeltetőt, hogy azt egészben vagy részben bármely médiában megjelenítse.
  15. A weboldal alkalmi szexpartner kereső oldal. Az 1999. Évi LXXV törvény 11. paragrafusa alapján a weboldalon tilos szexuális szolgáltatást felajánlani, azt hirdetni vagy ilyen cselekményben közreműködni!
  16. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető szolgáltatásait igénybe vevő Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Hirdető minősül szolgáltatónak.
 3. Hirdetések törlése, korlátozása
  1. Üzemeltető a jogszabályt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, információkat, képeket (különös tekintettel a más weboldalakról letöltött, vagy nem a hirdetőt ábrázoló képeket, a minőségileg kifogásolható képeket [kis méret, nem megfelelő méretarány, zajos kép, a jó ízlést sértő képek]), fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot (más weboldal címe, logója, stb.) tartalmazó hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.
  2. Üzemeltető jogosult továbbá az alábbi pontok bármelyikének megsértése esetén külön értesítés nélkül törölni a hirdetést, amennyiben:
   1. Egy hirdető több hirdetésben is szerepel.
   2. Hirdető a hirdetésben szereplő képeket utólagosan manipulálja, például a képeken vagy körülötte bármilyen keretet, feliratot, ábrát vagy reklámot helyez el.
   3. Hirdető a hirdetésében egy vagy több olyan fotót helyez el, amely nem a hirdetőt ábrázolják. (kamu fotók)
   4. Hirdető a hirdetésébe natúr aktus ábrázoló képet tölt fel.
   5. Hirdető nem tölt fel magáról fotót a hirdetéséhez.
   6. Hirdető a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el.
   7. Hirdető nem ad meg, vagy valótan telefonszámot ad meg a hirdetésében.
  3. Előzőek ismételt megsértése esetén Üzemeltető korlátozhatja a hirdetések elhelyezését.
   Ilyen esetekben a Hirdető semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

Üzemeltető a jelen általános felhasználási feltételek, és a hirdetések díjának megváltoztatásának jogát fenntartja.
A jelen általános felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó.
Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jelen jognyilatkozat 2018. január 1. napján lép hatályba.

TENGA EGG WIND